แนะแนวให้คำปรึกษาในการเรียนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตามความต้องการของนักเรียน (โดยไม่คิดค่าบริการ)

สมัครเรียนและดำเนินการเรื่องงานเอกสารสมัครเรียน

สมัครเรียนและดำเนินการเรื่องงานเอกสารสมัครเรียน

• บริการยื่นขอวีซ่านักเรียน
• จองตั๋วเครื่องบิน และ ติดต่อหาที่พัก ทั้ง Homestay และ หอพักในราคานักเรียน
• จัดหารถรับส่งจากสนามบิน

• ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
• ติดตามผล ให้คำแนะนำในการเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ

• ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
• ติดตามผล ให้คำแนะนำในการเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ