ทำความรู้จัก ‘ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย’ ข้อมูลที่คนอยากเรียนต่อไม่ควรพลาด

ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่นักศึกษาสนใจและเดินทางไปเรียนต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีหลักสูตรที่หลากหลาย และการเรียนการสอนยังมีความยืดหยุ่น

 

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมีมากกว่า 40 แห่ง กระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมกันมากถึง 170แห่ง ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานที่เรียนมากขึ้น นอกจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะแข่งขันกันทางด้านวิทยาการการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยังมีการรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอีกด้วย โดยปัจจุบันมี 4 กลุ่ม

 

🎓 Group of Eight หรือ Go8 เป็นการรวมกลุ่มกันของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในออสเตรเลียเพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยเป็นหลักและมีชื่อเสียงมาก คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight

🎓 Australian Technology Network (ATN) เป็นกลุ่มที่มีระบบการศึกษาค่อนข้างยืดหยุ่น (Flexible) เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร

🎓 Innovation Research Universities Australia (IRU Australia) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาในระยะใกล้เคียงกันเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา

🎓 Regional Universities Network (RUN) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 ที่เน้นในระดับภูมิภาค

ประเภทกลุ่มของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก และพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติให้เข้าไปศึกษาต่อในออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้จากรายรับ 1 ใน 3 ของออสเตรเลียมาจากการศึกษา มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และขยับฐานะของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกให้ได้ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลียที่ทัดเทียมและไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก

ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

หลักสูตรการศึกษาในออสเตรเลีย

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (English Language Intensive Course for Overseas Students: ELICOS)

ELICOS เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ และได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก

ก่อนเริ่มเรียน สถาบันภาษาทุกแห่งจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อจัดระดับชั้นเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนทั่วไป มีดังนี้

✎ ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

✎ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อหรือเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)

✎ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อโดยตรง (Direct Entry English Program)

✎ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสายวิชาชีพ

✎ ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

✎ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับมัธยม (English for High School Preparation)

✎ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดผล (English for Examination Preparation)

✎ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา (Study Tour / Holiday English)

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary Education)

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็นของรัฐบาลและเอกชน มีทั้งแบบประจำและไปกลับ รวมถึงยังแบ่งเป็นชายล้วน หญิงล้วน หรือแบบสหศึกษาอีกด้วย

 

การศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือ Year 1-6 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา Year 7-12 อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Year 7 หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในประเทศไทย ส่วนในระดับประถมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีไป

 

นักเรียนต่างชาติที่จะเข้าเรียนในระดับนี้ต้องผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ หรือการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด และการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้น จะคัดเลือกจากผลการเรียนของนักเรียนในช่วง 2 ปีสุดท้ายคือในช่วง Year 11-12

ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ (Vocational Education and Training)

เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นในการฝึกภาคปฏิบัติมากกว่าด้านทฤษฎี จุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้ทำงานได้จริงเมื่อจบหลักสูตร มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ออกแบบ เป็นต้น โดยเรียนในระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับอนุปริญญา

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย ใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เพื่อปรับความรู้วิชาพื้นฐานในการเรียนระดับปริญญาตรี

ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Studies)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าและอาจจะเหนือกว่าบางมหาวิทยาลัยในยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา  โดยปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 41 แห่ง โดย 38 แห่งเป็นของรัฐบาล และ 3 แห่งเป็นของเอกชน มหาวิทยาลัยทั้งหมดได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของประเทศไทยโดยมีการแบ่งวุฒิการศึกษาตามระดับต่าง ๆ ตั้งแต่

🎓 ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

🎓 ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours)

🎓 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)

🎓 อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)

🎓 ปริญญาโท (Master Degree)

🎓 ปริญญาเอก (Doctoral Degree, Ph.D.)

ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ระบบการเรียนการสอนของออสเตรเลียมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และรู้จักค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ต่างจากระบบการเรียนการสอนของไทยที่ยังคงเน้นการเรียนรู้แบบท่องจำ นักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อที่ ออสเตรเลียจึงควรทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลของที่นั่นด้วย

 

การบรรยาย (Lectures)

ก่อนเริ่มเรียนแต่ละวิชา อาจารย์ผู้สอนจะแจกโครงร่างการบรรยายซึ่งระบุ เนื้อหาสาระของวิชาที่จะสอน และรายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า หรือ Subject Outlines เพื่อให้นักเรียนศึกษาเตรียมตัวล่วงหน้า โดยทั่วไปอาจารย์ผู้สอนจะเปิดให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่จะสอน โดยนำเอาองค์ความรู้จากตำราหลายเล่มหลากหลายแนวความคิดทำให้นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือที่อาจารย์แนะนำก่อนเข้าชั้นเรียน

 

การเรียนกลุ่มย่อยและการทดลอง (Tutorials and Laboratory Sessions)

บางวิชาอาจารย์อาจกำหนดให้มีการเรียนกลุ่มย่อยสัปดาห์ละครั้ง นอกเหนือจากชั้นบรรยาย การเรียนกลุ่มย่อยจะมีขนาดเล็ก โดยจะมีอาจารย์ช่วยสอน (Tutor) เป็นผู้นำกลุ่ม นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยเพื่อทำความเข้าใจกับรายละเอียดของวิชานั้น ๆ ได้มากขึ้น และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น

 

สำหรับในบางสาขา เช่นสาขาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาทุกคนจะมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชั่วโมงบังคับเรียกสั้น ๆ ว่า “Prac” (Practicals) และไม่อนุญาตให้นักศึกษาขาดเรียนในชั่วโมงนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ (Laboratory Technicians) คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีอาจารย์ (Demonstrators) เป็นผู้ดูแลควบคุมการทดลอง

ห้องสมุด (Libraries)

หัวใจของการเรียนระดับมหาวิทยาลัยคือ ห้องสมุด เพราะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เพื่อนำมาใช้ในการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้วิธีใช้ห้องสมุดเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับนักศึกษาเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ควรใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 24 ชั่วโมง หรือราว ๆ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน

ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

การประเมินผล

โดยทั่วไปการประเมินผลการเรียนมีหลายรูปแบบ ได้แก่

 

การสอบ (Examination)

การสอบมีหลายแบบ มีทั้งการสอบย่อย หรือ Quiz ซึ่งอาจสอบเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน ส่วนการสอบใหญ่กลางภาคและปลายภาค จะมีการกำหนดระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอน ในการสอบบางวิชาอนุญาตให้นักศึกษานำตำราเรียนเข้าห้องสอบได้ เรียกว่า Open Book Exam และบางวิชาอาจารย์ผู้สอนอาจให้ข้อสอบกลับไปทำที่บ้านและนำมาส่งในวันที่กำหนด เรียกว่า Take Home Exam

 

การบ้าน (Homework หรือ Assignments)

การทำ Homework หรือ Assignments เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บคะแนนสะสมสำหรับนักเรียนเพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคเรียน

ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

รายงาน (Essays)

การเขียนรายงานเป็นการฝึกทักษะการใช้ความคิดทางปัญญา ฝึกให้นักศึกษารู้จักการแยกแยะประเด็น วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล รายงานจึงเป็นผลผลิตทางความคิดที่สำคัญในการประเมินความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้สอนหลายท่านจะให้คะแนนจากรายงานที่สั่งด้วย

 

การเข้ากิจกรรมกลุ่มและการทดลอง (Tutorial Participation and Experiments)

สำหรับบางวิชากำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่มหรือนำเสนอผลงานในนามกลุ่ม ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนต่างชาติ

 

การแสดงผลการเรียน

ผลการเรียนของออสเตรเลียแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก (High Distinction), ดี (Distinction), พอใช้ (Credit), ผ่าน (Pass) และตก (Fail)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ออสเตรเลียโดยประมาณ

สำหรับค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนของหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลียจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเมืองที่จะไปอยู่ และสถาบันการศึกษาที่จะไปเรียน โดยสามารถสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย เรียนที่ออสเตรเลีย

ค่าครองชีพจะอยู่ประมาณ AUD$21,041 ต่อปี ตามข้อกำหนด Student Visa Subclass 50 ณ เดือนตุลาคม 2019

* อ้างอิงจาก www.studyinaustralia.gov.au

วางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย ขอข้อมูลและคำปรึกษาฟรีได้กับทีมงาน Insight Education Consulting

ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อออสเตรเลียมากกว่า 29 ปี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมากกว่า 26 แห่งและให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี

💬 LINE official account: @insightedu (มี @ ข้างหน้า)

📱 โทร. 086-378-6078  /  086-570-6760

⌨ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก