•  จัดสัมมนาทางการศึกษา โดยเชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันในหน่วยงาน เช่น โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย หรือพาบุคลากรในหน่วยงานไปดูงานตามมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ
•  นอกจากนี้ อินไซท์ เอ็ดดูเคชั่นยังเป็นที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนนานาชาติ อาทิ NIST International School, โรงเรียนร่วมฤดี, ISB International School Bangkok, Harrow School, Shrewsbury International School, Concordian International School และ Prem Tinsulanonda International School เป็นต้น
•  จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น หรือฝึกอบรมตามหัวข้อที่หน่วยงานต้องการ  โดยอินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับ อินไซท์ อิงลิช (Insight English) สถาบันสอนภาษาในเครือ อินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง ได้จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ โรงเรียนในเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น