Brief History

Insight Education Consulting Co., Ltd.

บริษัท อินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นศูนย์แนะแนวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ที่ เมืองซิดนี่ย์ (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินงานโดยผู้บริหารชาวออสเตรเลียและผู้บริหารชาวไทย จากประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 22 ปี อินไซท์ได้ให้บริการนักเรียนและองค์กรมาแล้วมากกว่า 3000 คน ทั้งนี้ อินไซท์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่ อินไซท์ ทุกท่านมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทำให้สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนศึกษาต่อได้ในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ คอร์สเรียนภาษาระยะสั้นและระยะยาว

อินไซท์ ได้จัดทำ หนังสือ คู่มือศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย หรือ Study guide: Study Australia ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์น้องๆให้รู้จักกับประเทศออสเตรเลียและสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียให้ดียิ่งขึ้น

คู่มือศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย 2012 เล่มล่าสุด

photo 1 (3)

Study in Australia 2006-2007

photo 2 (3)

Study in Australia 2007-2008

photo 3 (3)

Study Australia 2010

อินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Insight Education Consulting is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).